Web Camera: WYO 120 Meeteetse Rim (mm 61.2) - South
[WYO 120 Meeteetse Rim - South]

Web Camera: WYO 120 Meeteetse Rim (mm 61.2) - North
[WYO 120 Meeteetse Rim - North]

Web Camera: WYO 120 Meeteetse Rim (mm 61.2) - Road Surface
[WYO 120 Meeteetse Rim - Road Surface]